BAŠ – Čo získaš?

Základným cieľom BAŠky je formácia mladého kresťana k osobnej zrelosti a k službe.

Cieľom učeníckeho roka – iBAŠ je prejsť kľúčové otázky osobného dozrievania a formácie, ako sú:

Cieľom apoštolského roka – eBAŠ je zapálenie srdca pre službu v Cirkvi a vo svete spojené s praktickými informáciami a získavaním zručností v konkrétnych animátorskych službách.

Samozrejme, že každá BAŠkárska víkendovka nie je len o sústavnom vzdelávaní a prednáškach, ale svoje miesto má aj duchovný program, spoločné aktivitky, budovanie spoločenstva a vzájomné zdieľanie sa.

Súčasťou každej víkendovky je písomný test . Na zvládnutie testu je potrebné mať úspešnosť aspoň 60%. Keď tomu tak nie je, je potrebné si napísať písomku ešte raz.

Na úspešné absolvovanie BAŠky je dôležitá aj účasť samotná. Pre získanie certifikátu je potrebná 80% účasť, pre tvoj osobný rast však by bola ideálna 100% účasť!

Po úspešnom absolvovaní získaš certifikát, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva. Po obdržaní certifikátu sa absolvent môže aktívne podieľať na živote vo farnosti ako animátor. Získava totiž všeobecné aj praktické zručnosti v práci s mládežou. Dokáže komunikovať s ľuďmi, tvoriť a pripravovať aktivity a podujatia pre mladých a zvláda záťažové a konfliktné situácie. Tiež si okrem budovania vzťahov s ľudmi buduje aj lepší vzťah s Bohom a so sebou samým, lepšie rozumie spoločenstvu muža a ženy.

Náplňou jednotlivých víkendov BAŠky sú: