GDPR

Ako ste už iste zachytili, čakajú nás zmeny – právne.  Od 25.5.2018 nadobúda ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike nové pravidlá, vychádzajúce z európskej legislatívy, z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej ako Nariadenie alebo GDPR).

Popri Nariadení (GDPR) vstupuje do platnosti a účinnosti nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. Popri týchto zmenách však stále zostáva v platnosti Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách.

Podľa Nariadenia čl. 6 ods. 1 písm. f) je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, zastrešená Arcibiskupským úradom v Bratislave a Radou pre mládež a univerzity KBS, doteraz vykonával spracovávanie vašich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy s cieľom informovania o našich podujatiach, aktivitách, službe a ostatných informáciách zo zákulisia diania v KMBA, a to na základe Vami vyplneného registračného formulára a podpísanej prezenčnej listiny, kde ste poskytli svoje údaje (na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou).

Ceníme si Vašu dôveru, a preto Vás chceme informovať, že Vaše osobné údaje (v rozsahu: e-mailová adresa), budeme za účelom poskytovania aktuálnych informácií o činnosti, aktivitách a dianí v Komisií pre mládež Bratislavskej arcidiecézy spracúvať aj naďalej (t. j. aj od nadobudnutí účinnosti Nariadenia, po 25.05.2018) na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu.

Veríme, že tieto informácie o nových pravidlách a spôsobe postupu z našej strany, budú pre vás prínosné.

V mene KMBA Vám ďakujeme za každú modlitbu a pomoc.