Spoločenstvá

Spoločenstvo Bratislava

Fungujeme v rámci spoločenstva Piar. Stretávame sa v malých spoločenstvách ale i na spoločných stretnutiach. Ak nás chceš spoznať viac, tak nás môžeš stretnúť počas školského roka na chválach u františkánov alebo na inej spoločnej akcii, ktoré nájdeš na našej stránke. 

Komunita
Eben Ezer

Radi sa spolu veľa modlíme modlitbu chvál a príhovorov. Je to zároveň aj naša služba, ktorou veríme,že meníme spoločnosť. Sme otvorení pre nových členov a otvorené stretnutia -OPEN EBEN- sa konajú každú prvú nedeľu v mesiaci, okrem letných prázdnin.Viac
informácii sa dozvieš na našej web stránke.

Dom
Quo Vadis

Dom Quo Vadis je priestor, ktorý je otvoreným spoločenstvom pre každého, kto chce slúžiť. Sme otvorení pre nových členov, ktorí majú otvorené srdce pre pokornú, ne/obyčajnú a vernú službu.

Mávame pravidelné stretká, nášho kňaza a pravidelné aktivity pre našich členov. Viac sa dozvieš na web stránke

Martindom

Našou túžbou a aj víziou bolo vždy chváliť Boha, poznať a poslúchať Jeho hlas a odovzdávať to všade, kde môžeme. Chceme byť miestom, kde ľudia nájdu prijatie, domov a zázemie pre rozvoj, ale máme tiež túžbu šíriť evanjelium a chválu všade, kde je to len možné.Každú stredu o 18: 30 mávame otvorené modlitebné stretnutia - Stredy, v našich priestoroch na Rožňavskej 17. Raz mesačne mávame pre členov Deň spoločenstva, kedy sa všetci spolu predovšetkým modlíme.  

Komunita
Sant’Egidio

Komunita Sant'Egidio je laické katolícke spoločenstvo, ktoré sa zrodilo v roku 1968 v Ríme, ako pokus skupiny študentov postaviť  na prvé miesto vo svojom živote Evanjelium, a to v prednostnom vzťahu s chudobnými. Na Slovensku pôsobí Komunita od septembra 2008. Stretávame sa pravidelne pri spoločnej modlitbe a pri službe chudobným, najmä ľuďom bez domova.

UPC

 
Jedným z našich cieľov je asistovať študentom v ich snahe žiť život v plnosti. Je to jeden z ústredných motívov celého nášho UPeCe a odvíjajú sa od neho aj všetky naše aktivity. Aj keď ako pastoračné centrum kladieme dôraz najmä na vývoj osobnosti po duchovnej stránke, nevyhýbame sa ani športu a kultúre.

ESKO

Sme malé spoločenstvo vychádzajúce z projektu Katarínka. Stretávame sa pravidelne každý týždeň u františkánov a je nás približne
24. Našou víziou je spoločný rast k Bohu, vytváranie spoločenstva s pocitom domova a podpora projektu Katarínka.

Kolégium
Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha mladým študentom prináša študijno-formačný program, v ktorom sa naučia kriticky a do hĺbky premýšľať, tvoriť si vlastné názory a prezentovať ich, pracovať s vlastným časom, ako aj byť angažovanými, aktívnymi občanmi. Prostredníctvom štúdia sa mladí ľudia učia preniknúť kresťanstvo nielen vierou, ale aj rozumom – pochopiť, čomu vlastne veríme. Súčasťou programu sú aj pravidelné spoločné modlitby a sväté omše.

Spoločenstvo
Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolíckym akademickým spoločenstvom, ktoré je otvorené pre všetkých kresťanov a všetkých
ľudí hľadajúcich pravdu. Našou víziou je byť inšpirujúcim spoločenstvom vzdelaných a
angažovaných kresťanov, ktorí budú obohacovať kultúru a verejný
život na Slovensku.Viac o nás a našich projektoch môžeš nájsť na
www.slh.sk

Regnum Christi

Našim poslaním je milovať Krista, druhých i seba a hľadať nové spôsoby ako ohlasovať jeho lásku. Našimi základnými „štyrmi piliermi“, ktoré sa snažíme rozvíjať sú spoločenstvo, modlitba,formácia,rast a evanjelizácia. Otvorené stretnutia mávame počas školského roku počas mládežníckych sv.omší v stredu o 19:00 v kostole Narodenia Panny Mária na Dlhých Dieloch. Viac info na našej stránke.

Komunita Emanuel

Medzinárodná katolícka Komunita Emanuel je Svätou stolicou uznaná ako verejné združenie veriacich. Hlavné piliere duchovného života tvoria adorácia, súcitenie a evanjelizácia.Viac info ako aj termíny stretnutí na našej stránke.

Hnutie Svetlo-Život

Naše hnutie je zamerané na budovanie živej Cirkvi a výchovu zrelých kresťanov. Prakticky to znamená, že sa pravidelne stretávame a prechádzame niekoľkoročnou formáciou.
Kontakt: miso.okal@gmail.com

Spoločenstvo Ellinor

Sme spoločenstvo mladých ľudí vo veku 15-30 rokov, pochádzajúcich prevažne z Bernolákova, ktorí sa rozhodli budovať blízkosť s naším Bohom otcom a medzi našimi bratmi a sestrami. Stretávame sa pravidelne každý štvrtok v pastoračnom centre, ktoré nazývame „“Domček““, kde sa vždy na začiatku modlíme a chválime
Boha, zdieľame v skupinkách a čítame sv. písmo.
Kontakt: 
Táňa Kolarovičová
 tanike.danko@gmail.com

Komunita Naim

Sme komunitou rodín. Osobitným darom pre nás je modlitba, srdce pre evanjelizáciu a katolícka formácia.
Hoci jadro komunity tvoria rodiny, naša služba je širšia: príprava birmovancov, chvály a školy modlitby, rôzne duchovné obnovy a formačné programy... Naše pravidelné otvorené podujatia sú chvály v kostole na Dlhých dieloch a víkendové alebo týždňové duchovné obnovy v Rodinkove. Sme otvorení pre spoluprácu a rôzne špecifické podujatia ušité na mieru.
Kontakt: komnaim@gmail.com

Spoločenstvo Jordán

Stretávame sa pri farskom kostole sv. Don Bosca na Trnávke.
Našim poslaním je šíriť radostnú zvesť evanjelia prostredníctvom
modlitieb, modlitieb chvál, formácie a evanjelizácie zameraním
prevažne na mládež a rodiny. Pravidelne organizujeme:
– Kurzy Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista a Manželské
večery
– Vždy druhú nedeľu v mesiaci modlitby chvál o 16,30 v zasadačke pod kostolom;
– Jeden krát v mesiaci animované štvrtkové adorácie
Kontakt:
jordan.spolocenstvo@gmail.com

Spoločenstvo Dobrého Pastiera

Spoločenstvo Dobrého pastiera je laické katolícke zmluvné spoločenstvo, otvorené pre dary Ducha Svätého a ekumenizmus.

Calvary

Sme misijné spoločenstvo, ktoré spolupracuje s Kongregáciou najsvätejšieho Vykupiteľa - REDEMPTORISTAMI. Pomáhame im robiť rôzne evanjelizácie, zúčastňujeme sa farských misií, kde robíme programy na školách, taktiež rôzne duchovné a formačné programy. Našou najdlhšou službou sú modlitby chvál a zvelebenia - otvorené sú pre každého počas školského roka vždy v utorok o 19:00 v kostole Svätého Cyrila a Medota na Puškinovej.

Koinonia Ján Krstiteľ
Oáza Sklené

Sme katolíckou komunitou zameranou na Novú evanjelizáciu, venujeme sa rodinám, deťom, mladým,
organizujeme rôzne semináre a
kurzy viazané k duchovnému rastu.
Sme multigeneračné spoločenstvo
(deti, tínedžeri, mladí, manželia a
starší). V prípade záujmu, môžete
navštíviť naše Domy modlitby.

Saleziáni Don Bosca